מנציח/ה: מרדכי פרקש-בן זאב
לזכר אמי דבורה רייזל
לבית לבית מרקוביץ
אחיותי - רבקה פריד
לאה גורפינקל ואסתר לנדסמן
ואחי יחזקאל פרקש
העתקת קישור